Säännöt

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkisivuyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- myötävaikuttaa teknillisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi
- edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa
- edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä
- osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Yhdistyksen jäsenet ovat:

1. yritysjäseniä
2. henkilöjäseniä
3. kunniajäseniä

Yritysjäseneksi voi päästä alalla toimiva teollisuus-, urakoitsija- tai niitä vastaava yritys, suunnittelualan yritys, rakennuttajat, kiinteistönomistajat, tutkimuslaitokset tai muut yhdistyksen tarkoitusperiä edistävät yhtiöt, säätiöt, rekisteröidyt yhdistykset ym. oikeus kelpoiset yhteisöt.
Henkilöjäseniä voivat olla yksittäiset alalla toimivat suunnittelijat, konsultit, tutkijat tai vastaavat sekä viranomaiset.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka toimivat tai ovat toimineet erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

4 § Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan tällöin eronneeksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Yhdistykseen kuuluvan jäsenen voi hallitus erottaa, mikäli jäsen toimii yhdistyksen ajamien tavoitteiden vastaisesti.

Jäsenmaksujen suuruuden yritysjäsenille vahvistaa yhdistyksen syyskokous vuosittain. Henkilöjäsenet ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja korkeintaan yhdeksän (9) jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joka kuuluu samaan ryhmään kuin varsinainen jäsenkin. Hallituksen jäsenet ryhmitellään seuraavasti:

Ryhmä 1.

Teollisuus-, urakointi- ja niitä vastaavat yritykset sekä rakennuttajat ja kiinteistönomistajat.

Ryhmä 2.

Arkkitehtuuritoimistot ja arkkitehdit.

Ryhmä 3.

Rakennesuunnittelutoimistot, rakennesuunnittelijat ja vastaavat.

Ryhmä 4.

Tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja vastaavat.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa 2 kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon kunkin ryhmän panos yhdistyksen toiminnassa. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, hänen tilalleen tulee samaan ryhmään kuuluva varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

6 § Hallituksen tehtävät ovat:

1. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
3. laatia vuosikokoukseen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
4. laatia syyskokoukseen ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten
5. suunnitella ja hoitaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta
6. pitää jäsenluetteloa
7. valvoa toimikuntien työtä.

7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen varapuheenjohtaja suorittaa hänen tehtävänsä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

 

 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai hallituksen keskuudestaan määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

9 § Hallitus voi asettaa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia,

joihin se nimeää jäsenet.

10 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosi kokoukseen, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
2. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien kertomus.
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet viidennessä pykälässä mainitulla tavalla.
2. valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi ja heille varamiehet.
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
4. vahvistetaan talousarvio seuraavaa vuotta varten
5. vahvistetaan yhdistyksen luottamusmiehille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei kukaan jäsenistä vaadi lippuäänestystä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sellaista tarpeellisena tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten on tehnyt hallitukselle tätä koskevan kirjallisen esityksen.

Vuosi- ja syyskokouksesta sekä ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää kirjeitse. Ilmoituksesta tulee käydä selville kokouksissa käsiteltävät asiat.
Jäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin myös asiamiehen välityksellä.

12 § Äänimäärät

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt on hyväksytty Julkisivuyhdistyksen vuosikokouksessa 21.5.1997.
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 24.6.1997.