Julkisivutekopalkinto 2016 – säännöt ja ohjeet

PALKINNON JAKAJA

Julkisivuyhdistys ry on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys myötävaikuttaa teknisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi, edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa, edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä sekä yritys- että henkilöjäseniä. Yhdistyksen yritysjäsenet kattavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia, kiinteistönomistajia ja tutkimuslaitoksia. Julkisivuyhdistys ry jakaa määräajoin Julkisivutekopalkinnon. Edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2004.

 

PALKINNON TARKOITUS

Julkisivutekopalkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta.

 

PALKITTAVA TOIMINTA JA ARVIOINTIPERUSTEET

Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Palkinto voi kohdistua rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, innovaatioon, keksintöön, korjausmenetelmään tai -tapaan tai muuhun julkisivurakentamista edistävään toimintaan. Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa. Kohde voi olla uudis- tai korjausrakentamiskohde. Myös ns. Elämäntyöpalkinto voidaan jakaa henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Palkinto jaetaan kolmessa sarjassa:

  • Arkkitehtuuri,
  • Tekniikka ja tutkimus
  • Korjausrakentaminen

 

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota: yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä
 ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen.

 

EHDOTUKSET PALKINNON SAAJAKSI

Palkinto myönnetään joko yksityiselle henkilölle, henkilöryhmälle tai yhteisölle tai yritykselle.

 Julkisivuyhdistyksen jäsenten ohella yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat oikeutettuja tekemään ehdotuksia palkinnon saajaksi.

Ehdotukset perusteluineen palkinnon saajasta tulee tehdä Julkisivuyhdistykselle marraskuun loppuun mennessä osoitteella:

toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
Viitteellä: ”Julkisivuteko 2016″

 

EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

Ehdotukseen on liitettävä arviointia varten riittävät tiedot ja perustelut sekä ehdotuksen tekijän ja ehdokkaan yhteystiedot. Tutkimuksista on liitettävä mukaan tiivistelmä. Arvostelulautakunta voi tarvittaessa pyytää ehdotuksesta lisämateriaalia. Materiaaliin on merkittävä, mihin kategoriaan sitä ehdotetaan. Lähetettyjä asiakirjoja ei palauteta. Ehdotuksen tekijä vastaa siitä, että toiminta voidaan julkistaa ilman tekijänoikeusloukkausta.

 Ehdotettavan konkreettisen rakennuskohteen, tutkimuksen tai vastaavan tulee olla valmistunut vuoden 2010 jälkeen.

PALKINTOLAUTAKUNTA

Julkisivuyhdistyksen hallitus on asettanut Julkisivutekopalkinnon 2016 palkintolautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava:

  • Puheenjohtajana Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri Mikko Tarri
  • Arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
  • Tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, Ramboll Oy
  • Yliarkkitehti, arkkitehti SAFA Henna Helander, Helsingin rakennusvalvontavirasto
  • Median edustaja
  • Opiskelijoiden edustaja

Arvostelulautakunnan sihteerinä toimii Julkisivuyhdistyksen valitsema edustaja. Sihteerillä ei ole äänivaltaa.  Arvostelulautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Arvostelulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

PALKINNON JAKAMINEN

Julkisivuyhdistys ry julkaisee arvostelulautakunnan päätökset ja jakaa palkinnot helmikuussa 2017 järjestettävillä Korjausrakentaminen-tapahtumassa Wanhassa Satamassa Helsingissä. Päätöksestä ilmoitetaan etukäteen palkinnon saajille. Palkinnoista tiedotetaan myös yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla.
PALKINTO

Julkisivutekopalkinnon sääntöjen mukaan voidaan kerralla jakaa yksi tai useampia palkintoja. Perustellusta syystä voidaan palkinto jättää myös jakamatta. Julkisivutekopalkintona 2016 jaetaan kunniakirjat.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

tai

Maritta Koivisto, maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, puh. 040 900 3577

 

HISTORIA
AIEMMAT VOITTAJAT:

 

1. Vuoden Julkisivutekopalkinto 1997 jaettiin

 

Ensimmäisen kerran jaettu Vuoden Julkisivuteko-palkinto 1997 onnistui kaikilta osiltaan hyvin ja palkittu kohde,  Espoon Keilaniemeen valmistuneen Nokia-talon kaksoisjulkisivuratkaisu, sai kiitettävästi julkisuutta eri tiedotusvälineissä.

 

20 000 markan rahapalkinto, Outi Heiskasen grafiikkatyöt ja kunniakirjat jaettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 21.5.1997 suunnitelutyöryhmälle, johon kuuluivat  arkkitehti Pekka Helin Arkkitehtitoimisto Helin & Siitosesta, tekniikan lisensiaatti Kari Helander LVI-Niemi Oy:stä, tekniikan tohtori Matti Ollila Insinööritoimisto Ollila & Co sekä johtaja Pertti Rantanen Nokia Real Estatesta.

 

2. JULKISIVUYHDISTYS ANTAA JULKISIVUTEKO 2000-PALKINNON ARKKITEHTI TIMO VORMALALLE

 

Julkisivuyhdistys ry haluaakin painottaa hyvän arkkitehtuurin osuutta rakennettaessa virikkeellistä asuinympäristöä ja on siksi päättänyt antaa Julkisivuteko 2000-palkinnon arkkitehti Timo Vormalalle korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuuristaan ja hyvistä julkisivuratkaisuistaan, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa.

 

Timo Vormalan työt sijoittuvat taitavasti ympäröivään luontoon ja kaupunkikuvaan, sitä täydentäen ja parantaen. Tätä korostavat rikkaasti ja monipuolisesti jäsennöidyt julkisivut osana hallittua kokonaisuutta. Vormalan asuntoarkkitehtuuriin liittyvät aina myös huolellisesti suunnitellut ja selkeät pohjaratkaisut, joissa luontevasti on otettu huomioon asumisen arkisetkin tarpeet.

 

Timo Vormalan viimeaikaisista toteutetuista asuntosuunnittelukohteista suurin osa on pääkaupunkiseudulla. Näistä mainittakoon Merikannontien-Kesäkadun asuntokortteli Töölössä, AsOy Lauttasaaren Meritähden piste- ja rivitaloryhmä, Kiinteistö Oy Köökarinkujan pienkerrostalojen kortteli Laajasalossa, AsOy Helsingin Fokan ja AsOy Helsingin Spinnun muodostama kortteli Ruoholahdessa sekä AsOy Helsingin Käpyläntien asuntoalue Koskelassa.

 

Äskettäin valmistunut Allergiatalo Helsingin Meilahdessa, VTT:n mikroelektroniikkakeskus Espoossa, Geodeettinen laitos Kirkkonummella, sekä Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleva Biomedicum edustavat puolestaan Timo Vormalan opetuksen ja terveydenhuollon sektorin viimeisiä suunnittelutöitä.

Arvostelulautakunnassa olivat edustettuina ympäristöministeriö, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä Julkisivuyhdistys. Arvostelulautakunnan puheenjohtajana toimi tekniikan tohtori Matti Pentti Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

 

3. Julkisivuteko 2001 –palkinto korkealuokkaisia julkisivuja tuottaneelle yhteistyölle

 

Julkisivuyhdistys ry. antaa Julkisivuteko 2001 –palkinnon Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy:lle ja CCC-yhtiöille erinomaista työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta pitkäjänteisestä ja määrä-tietoisesta yhteistyöstä, joka on antanut suuntaviivoja seudun työpaikkarakentamiseen laajemminkin sekä Oulunsalon kunnalle suotuisten edellytysten luomisesta tälle yhteistyölle.

 

CCC-yhtiöt on tietoisin ratkaisuin viestinyt toimitiloillaan laatulähtöisyyttä vuonna 1986 toteutetusta ensimmäisestä rakennusvaiheesta alkaen. Viime vuonna valmistui Oulunsaloon kolmas rakennusvaihe ”Aeroportti”, joka jatkaa valittua linjaa. Sen julkisivu muodostaa arkkitehtonisesti hallitun, toiminnallisiin lähtökohtiin tukeutuvan ja valaistusolosuhteiden mukaan vaihtelevan kokonaisuuden, joka on kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina orgaanisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

 

Oululainen Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen suunnitteluryhmineen on toiminut kaikissa rakennus-vaiheissa yrityksen tavoitteiden tulkkina. Osaamista arvostava ilmapiiri ja hyvä yhteistyö ovat mah-dollistaneet arkkitehtuurin keinoin välittyvän yrityskuvan ohella suunnitteluratkaisujen jatkuvan kehittämisen palautetta ja aiempien rakennusvaiheiden kokemuksia hyödyntämällä.

Oulunsalon kunta on luonut edellytykset yhteistyön onnistumiselle. Se on kaavoittajana edistänyt yhtiön ja arkkitehdin tavoitteita ja kohteiden käytännön rakennuttajana tukenut tilaajan ja sen valitseman suunnittelijan pyrkimyksiä hyvän ympäristön aikaansaamisessa.

 

4. Jakomäen julkisivukorjauksille Julkisivutekopalkinto 2004
Julkisivutekopalkinto 2004 on päätetty myöntää Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille. Palkintolautakunnan mielestä Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden rakennusten julkisivukorjauksilla on onnistuttu luomaan hyviä julkisivuja ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön. Täten hanke toimii hyvänä esimerkkinä ja vertailukohteena tulevissa asuntohankkeissa ja siten edistää hyvää julkisivurakentamista Suomessa.
Kilpailussa myönnetään myös kaksi kunniamainintaa. Toisen kunniamaininnan palkintolautakunta haluaa antaa graafisen betonin kehittäjille sen tuomista mahdollisuuksista betonirakentamisen esteettisen moniarvoisuuden lisääjänä ja toisen Kärsämäen paanukirkon julkisivuille arkkitehtonisesta erityislaatuisuudestaan.