Kysymykset arkkitehtikilpailussa 10.10.2013

Kysymykset 10.10.2013

1. Kuinka monelle asukkaalle rakennus tulisi suunnitella? Onko tällä hetkellä mainittujen asuntojen määrä sopiva, vai tulisiko asuntoja (tai sänkypaikkoja) lisätä/vähentää?

Opiskelijoiden määrä voi pysyä samana tai sitä voi kohtuullisesti vähentää. Lisämajoittumistarvetta ei ole.

2. Tulisiko asunto suunnitella siten, että tytöt ja pojat majoittuvat eri osissa rakennusta?

Ei ole tarpeellista, mutta samassa solussa saa asua vain samaa sukupuolta.

3. Missä kunnossa nykyiset kerroskohtaiset WC- ja suihkutilat ovat? Onko niitä suositeltavaa lähteä purkamaan?

Ovat huonokuntoisia ja osittain ahtaita. Korjaus/muutosaste on kilpailijan harkittavissa.

4. Ovatko porraskäytävät siinä kunnossa, että olemassa olevat portaat olisi suositeltavaa säilyttää?

Portaat teknisesti kunnossa. Korjaus/muutosaste on kilpailijan harkittavissa.


Questions 10.10.2013

1. How many residents of the building should be designed? Whether it is at the moment the number of suitable, or whether these housing flats (or bed places) to increase/decrease?

The number of students may stay the same, or it can be reasonably reduced. Need for more capacity  does not exist.

2. Should the housing plan design so that girls and boys are different parts of the building?

It is not necessary, but in the same cell can live only in same-sex.

3. What condition the current toilet and shower facilities are? Is it recommended that you demolish them?

Are dilapidated and partially cramped. Repair/change order is left to the discretion of the competitor.

4. Are the stairwells in the condition that it would be preferable to retain the existing staircase?

The stairs are technically okay. Repair/change order is left to the discretion of the competitor.