Stina Linne: ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

Stina Linne: ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

Johtopäätökset

Julkisivujen peittävä verhous ja siihen liittyvä lisälämmöneristys alentaa rakennuksen energiankulutusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toteutuneiden korjauskohteiden avulla, kuinka paljon julkisivujen lisälämmöneristys todellisuudessa vaikuttaa rakennuksen energiankulutukseen. Tutkimuksen toisena päätavoitteena oli selvittää julkisivukorjauksella saavutettava laskennallinen säästö ja verrata tätä toteutuneeseen energiankulutuksen muutokseen. Laskennallisen ja todellisen säästön eron tarkastelulla pyrittiin hankkimaan lisätietoja elinkaarikustannuslaskennan tarkkuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös muita julkisivukorjauksen vaikutuksia, esimerkiksi asumisviihtyvyyteen.

Kohteiden välillä vaihtelu energiansäästöissä on melko suurta. Kaikkia kohteita tulisikin aina tarkastella yksilöllisesti ja huomioida sen erityispiirteet. Keskimäärin energiankulutus pienenee korjausten vaikutuksesta noin 14 % tilojen lämmittämiseen kuluneesta energiasta laskettuna ja 12 % kokonaisenergiankulutuksesta laskettuna. Eniten lämpöenergiaa pystytään säästämään kohteissa, joissa energian ominaiskulutus on lähtökohtaisesti korkealla tasolla ja joissa huomioidaan kokonaisuus myös taloteknisten järjestelmien muutosten ja säätötoimenpiteiden avulla. Korjauksissa täytyy kuitenkin säilyttää huoneiston hyvä asumisviihtyvyys, sillä energiaa ei voida säästää asumisviihtyvyyden kustannuksella.

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon säädöillä on merkitystä niin asumisviihtyvyyteen kuin saavutettavaan säästöön lämmönkulutuksessa. Jos rakennuksissa säilytetään sama sisälämpötila, tulisi energiaa säästyä johtumishäviöiden pienentyessä. Vetoisuuden ja kylmien seinäpintojen poistuessa sama sisälämpötila voi tuntua asukkaiden mielestä lämpimämmältä kuin ennen korjausta. Asukaskyselyn perusteella useimpien mielestä lämpötila kohteissa olikin noussut korjauksen vaikutuksesta. Jos lämmitysjärjestelmää ei säädetä, saattavat asukkaat kokea sisälämpötilan liian korkeana ja poistaa ylimääräisen lämmön tuulettamalla, jolloin energiankulutus kasvaa hallitsemattoman ilmanvaihdon lisääntyessä. Asukkaat saattavat myös lisätä tuuletusta, jos korjauksen vaikutuksesta rakenteista tulee liian tiiviitä eikä korvausilmaa saada tarpeeksi. Asukaskyselyn perusteella asukkaat kuitenkin kokivat sisäilman pysyneen samanlaatuisena korjauksen jälkeen, jolloin tämän merkitys on todennäköisesti pienempi. Julkisivukorjausten jälkeen tulee aina tarkistaa, perussäätää ja tasapainottaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät, jotta varmistetaan hyvä asumisviihtyvyys ja saavutetaan julkisivukorjaukselle suurin mahdollinen energiansäästö.

Korjattavan julkisivurakenteen tekninen kunto on keskeinen tekijä korjaustavan valinnassa. Hyväkuntoisen julkisivurakenteen peittävä korjaus ja siihen liittyen lisälämmöneristäminen ei ole tämän hetkisten energiakustannusten näkökulmasta järkevää, sillä peittävien julkisivukorjausten ja niihin liittyvän lisälämmöneristämisen takaisinmaksuajat ovat melko pitkiä.  Täytyy kuitenkin huomioida, että pakkasrapautumis- ja teräskorroosiovauriot pystyy havaitsemaan silmämääräisesti vasta sitten, kun ne ovat edenneet jo hyvin pitkälle. Hyvältä näyttävä julkisivu voi siis olla todellisuudessa olla jo vaurioitunut. Siksi onkin tärkeää tutkia julkisivun kunto kuntotutkimuksella, jotta saadaan oikea käsitys julkisivun kunnosta sekä vaurioiden etenemisestä ja voidaan tehdä perusteltu päätös korjauksesta.

Julkisivujen lisälämmöneristämisellä pystytään saavuttamaan energiansäästön ja teknisen kunnon parantumisen lisäksi myös muita etuja. Tämän tutkimuksen yhteydessä suoritetun asukaskyselyn perusteella asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä julkisivukorjauksiin. Asukkaiden mielestä rakennuksen ulkonäkö oli korjauksen vaikutuksesta eniten parantunut osatekijä. Asumisviihtyvyyden koettiin parantuneen sisätilojen lämpöolojen parantuessa julkisivukorjauksen vaikutuksesta. Rakennuksen ja kiinteistön arvo nousee teknisen kunnon, ulkonäön ja viihtyvyyden parantuessa. Tästä voidaan saada rahallista hyötyä asuntoa myytäessä. Edellä mainittuja arvoja on hyvin vaikea arvioida rahallisesti, mutta ne parantavat oleellisesti julkisivusaneerauksen kokonaiskannattavuutta ja tämä asia tulisikin tuoda esille korjaustoimenpiteiden hankesuunnitteluvaiheessa.

Tutustu tarkemmin tutkimusaineistoon