Kerrostalokorjauksen ideakilpailun 2008 ohjelma

KILPAILUOHJELMA

1.  Kilpailukutsu

1.1  Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Tehtävänä on 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haetaan ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös 1970- ja 1980-luvun aluerakentamisen ns. ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehdoiksi. Erityisesti toivotaan kerrostalojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

Suunnittelukohteena on tyypillinen 3-kerroksinen (kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitekniikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinkerrostalo.

Kilpailun järjestää Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä OY:n,TKK:n ja TTY:n arkkitehtikoulujen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoitaa TTY:n arkkitehtuurin laitos yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n kanssa.

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
•    edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa
•    edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä
•    edistää alan koulutusta
•    julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä

•    osallistua alan kansainväliseen toimintaan

1.2    Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset

Kilpailu on avoin kaikille OY:n,TKK:n ja TTY:n arkkitehtikouluissa opiskeleville. Kilpailun opintosuoritusmäärän ja vastaavan kurssinimikkeen määrittelee jokainen osasto erikseen, samoin mahdollisesti ryhmätyönä tehtyjen kilpailuehdotusten opintopistejakauman.

1.3    Palkinnot ja lunastukset

Palkintoina jaetaan 7000 euroa seuraavasti:
I    palkinto        3000 €        
II   palkinto        2000 €    
III  palkinto        1000 €    
Lunastus          500 €    
Lunastus          500 €   
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin yhteissumman pysyessä samana.

Kilpailun palkinnot jaetaan stipendeinä.

1.4    Palkintolautakunta

Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä:
- Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, TkT Jussi Mattila, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos

- Maritta Koivisto, Suomen Betoniyhdistys ry.

OY:n nimeämänä:
- Yrjö Tuppurainen    Professori, Korjausrakentaminen

- Jouni Koiso-Kanttila    Professori, Rakennusoppi

TTY:n nimeämänä:
- Kari Salonen     Professori, Rakennusoppi

- Harri Hagan     Yliassistentti, Korjausrakentaminen

TKK:n nimeämänä:
-  Pekka Heikkinen    Professori, Puurakentaminen
-  Hannu Hirsi    DI, Rakennustekniikka

-  Toimittaja Auri Häkkinen     Rakennuslehti

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä.
Palkintolautakunta voi käyttää lisäksi asiantuntijoita.

1.5    Kilpailun julistaminen ja ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailuohjelma ja lähdemateriaali on kopioitavissa 22.9.2008 alkaen arkkitehtiosastojen kansliassa ja niiden verkkosivuilta sekä osoitteesta www.julkisivuyhdistys.fi

Kilpailusta annetaan tarkentavaa tietoa arkkitehtuurin osastoilla seuraavasti:
TTY:n arkkitehtuurin laitos    ma 22.9.2008 klo 16.15 salissa RO 105
OY:n arkkitehtuurin osasto     to   25.9.2008 klo 13.15 salissa A-paja
TKK:n arkkitehtuurin osasto     pe  26.9.2008 klo 16.15 salissa A2

Osanottajille jaetaan aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa julkistamistilaisuudessa.

1.6    Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa ma 22.09.2008 ja päättyy pe 21.11.2008 klo 16.00. Piirustukset on tähän kellonaikaan mennessä luovutettava sidottuna, mutta paketoimatta OY:n, TTY:n tai TKK:n arkkitehtuurin osastojen kanslioihin tai todistettavasti lähetettävä samana päivänä osoitteeseen:

Yliassistentti Harri Hagan
Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuurin laitos, rakennussuunnittelu

PL 600, 33101 Tampere

Pakettiin merkintä ”Julkisivukilpailu”
Määräaikaan mennessä OY:n ja TKK:n kansliaan luovutetut ehdotukset lähetetään Tampereen teknilliseen yliopistoon ryhmälähetyksenä ao. osaston kustannuksella.

Kaikki työt arvostellaan samassa paikassa TTY:n tiloissa.

2.    Kilpailutekniset tiedot

2.1    Ohjelma-asiakirjat

Asiakirjoihin sisältyvät tämä kilpailuohjelma sekä
- asemapiirros 1:200

- rakennuksen pohjapiirrokset, leikkaus ja julkisivut 1:100

2.2    Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää tarkentavia tietoja palkintolautakunnalta. Kysymykset tulee lähettää viimeistään perjantaina 3.10.2008 sähköpostiosoitteeseen info@julkisivuyhdistys.fi varustettuna merkinnällä ”julkisivukilpailu”. Palkintolautakunta vastaa kysymyksiin keskiviikkona 15.10.2008 osastojen ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkisivuyhdistys.fi

2.3    Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu pyritään ratkaisemaan vuoden 2009 alussa ja tulokset julkistetaan Julkisivumessujen yhteydessä 21.-22.01.2009 Helsingin Wanhassa Satamassa. Tuloksista ilmoitetaan erikseen ao. osastojen ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla sekä palkittujen ehdotusten tekijöille. Palkitut ehdotukset julkaistaan mm. Kiinteistöposti-lehdessä ja muissa alan julkaisuissa. Palkitut kilpailuehdotukset kootaan kiertonäyttelyksi.

2.4    Kilpailuehdotusten palautus ja käyttöoikeus

Palkitut ja lunastetut työt jäävät Julkisivuyhdistys r.y.:n haltuun. Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijöiltä tullaan pyytämään kilpailuaineisto myös sähköisessä muodossa. Muut alkuperäispiirustukset palautetaan tekijöille. Järjestäjällä on oikeus kuvauttaa ne ja käyttää niitä julkisivukorjauksen esimerkkiaineistona tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.

Kilpailun ratkaisemisen jälkeen työt ovat noudettavissa arkkitehtuurin osastojen vahtimestareilta.

3    Kilpailutehtävä

3.1    Kilpailutehtävän tausta

Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että Suomessa on runsaasti 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asunkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Rakennusten energiatehokkuus on yleensä erittäin heikko verrattuna uudisrakentamiseen, uusista energiamääräyksistä puhumattakaan. Osassa tästä rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen raskaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun rakennuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena joka tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on käytettävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Suunnittelun lähtökohtana on tarve parantaa kohderakennuksen ja sen lähiympäristön laatutasoa asumisen, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Kuntotutkimuksella on todettu julkisivuelementtien ulkokuorien olevan siinä määrin vaurioituneita että lisälämmöneristäminen ja verhoaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Kohteen parvekkeet ovat niin ikään siinä määrin vaurioituneita, että vähintään kaide on uusittava kokonaan ja parvekkeen muiden osien kohdalla kyseeseen tulee joko perusteellinen kunnostaminen tai uusiminen.

Nykyinen julkisivuelementti on ns. Sandwich-elementti, jossa on sisäkuori betonia 80 mm (päädyissä 150 mm), mineraalivillaeriste 100 mm ja ulkokuori maalattua betonia 60 mm. Ulkokuoren voi purkaa tai säilyttää teknisestä ratkaisusta riippuen. Huomioitava kuitenkin että lopullinen rakenne täyttää vähintään uudisrakentamisen lämmöneristysnormit, matalaenergiatason ratkaisu luetaan kuitenkin suunnitelmalle eduksi.

Suomen rakentamista ohjaavat energiamääräykset tiukkenevat koko ajan. Energiaa säästävät ns. matalaenergiakorja-ukset eivät ole yleensä kannattavia, jos tarkastellaan pelkästään energian säästöstä saatavia hyötyjä. Jos samalla kuitenkin saavutetaan parempi sisäilma ja pystytään torjumaan rakenteiden turmeltumismekanismit, niin toimenpide on elinkaaritaloudellisesti perusteltu. Matalaenergiakorjaukseen liittyy esim. rakennuksen vaipan lämmöneristävyyden pa-rantaminen sekä IV-ratkaisujen uusiminen ja sen myötä saavutettava lämmöntalteenotto.

Matalaenergiakorjaus ei edellytä siirtymistä uusien energiamuotojen käyttöön, mutta kilpailussa tekijä voi halutessaan hyödyntää uusiutuvin energiamuotojen mukanaan tuomia ratkaisuja. Erittäin hyvin lämmöneristetty matalaenergiarakennus tarvitsee ja kuluttaa vain hyvin vähän energiaa. Tämä aiheuttaa sen, että rakennus tulee suojata hyvin auringon tuomalta lämpökuormalta, jotta voitaisiin välttää rakennuksen jäähdytys ja sen vaatima suuri energiankulutus. Kilpailuehdotuksissa toivotaan paneuduttavan näihin tulevaisuuden rakentamisen ja korjausrakentamisen haasteisiin.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tulevaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen tekijä voi halutessaan käyttää tunnettuja energiantuottomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia tapoja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseeseen voi mm. tulla rakennuksen massoittelu, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoenergia, geoter-minen energia, lämmöntalteenotto (vaatii konehuoneen ja isot hormit), vaipan viherrakentaminen tms.

3.2    Kilpailualue

Kilpailualueena on liiteasiakirjojen tontti, jonka pihajärjestelyt edustavat varsin yleistä aikakautensa asuntosuunnittelua.

3.3    Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen ja lähiöuudistukseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös

- parantaa rakennuksen ja sen julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti
- parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla
- parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta
- löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi
- parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden

- parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku

Palkintolautakunta painottaa ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta arvioidaan panostuotosajattelun mukaisesti.

Kilpailija voi halutessaan esittää myös täydennysrakentamista (maantasokerros, kattokerros, yms.) huomioiden paikoitustarve ja piha-alueen riittävyys. Myös rakennuksen osittainen purkaminen on mahdollista. Palkintolautakunta ei kuitenkaan edellytä lisärakentamista tai purkamista, toimenpiteen tuoma lisäarvo on kilpailijoiden harkinnassa.

4    Ehdotusten laadintaohjeet

4.1    Vaadittavat asiakirjat

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

Pihapiirros 1:200
- koko kilpailualueelta, pohjoinen ylöspäin, kuva varjostettuna 45° lounaasta
- pysäköinti, leikki- ja oleskelualueet, mahdolliset uudet piharakennukset, istutukset, tomutus, pyykinkuivaus, huoltoajo, jätteet, yms. esitettävä

Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 1:100
- tilojen nimet ja huoneistoalat
- esitetään kaikki kerrokset joissa on muutoksia
- julkisivut esitetään väritettyinä

Julkisivuote ja seinärakenneleikkaus 1:50  – 1:5
- mittakaava valitaan niin, että ehdotuksen tekninen ratkaisu selviää
- rakenteet esitettävä myös tekstein
- myös muita detaljeja voi esittää, esim. vaakaleikkauksia tai liittymiä

Havainnekuvat ja selostus
- tarpeellinen määrä havainnekuvia ehdotuksen luonteen arvioimiseksi
- selostus osana piirustuksia sekä erikseen pienennyksien kanssa (luettavuus). Selostuksessa tai piirus-tuksissa on esitettävä sanoin ja/tai kuvin ehdotuksen energiataloudellinen parannusidea

Pienennykset ja pakkaus
- mukaan liitetään erillinen, ehdotuksen kanssa identtinen A3-kokoinen pienennyssarja 
Piirustukset tulee kiinnittää pystysuuntaisille 70 x 100 cm kokoisille jäykille mutta kevyille alustoille.

Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä.

4.2    Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä tekijän tai tekijöiden nimet, yhteystiedot (sähköposti / puhelin) ja arkkitehtiosaston nimi sekä nimimerkki. Kuoreen merkintä ”Kerrostalon korjauksen ideakilpailu” sekä tekijän nimimerkki.

Palkintolautakunta   22.9.2008

Liitetiedostot: