Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004

JUKO, Julkisivujen rakentamis- ja uusimismäärät, Tulevaisuuden julkisivut ja Julkisivutekopalkinto 2004 – tässä muutamia niistä aiheista, jotka liittyvät olennaisesti Julkisivuyhdistyksen yhdek-sännen toimintavuoden tapahtumiin ja esillä olleisiin aiheisiin.

JUKO lähes valmis

Julkisivuyhdistyksellä oli vireillä vuoden 2004 aikana kuusi tutkimushanketta.Pisimmälle edettiin Julkisivukorjausten tuotteistamishankkeessa, JUKO-projektissa, jonka pääsisältö jahankkeeseen liittyvä elinkaarilaskentatyökalu saatiin – suunnitteluohjeiden viimeistelyä vaille – valmiiksivuoden loppuun mennessä. Elinkaarilaskentatyökalun työstettiin niin valmiiksi, että sitä valmistauduttiinloppuvuodesta esittelemään vuoden 2005 tammikuun Julkisivumessuilla.

Julkisivukorjaushankkeen tavoitteena on ollut kehittää julkisivujen korjaushankkeesta yleinen toteutus-malli, luoda tuote- ja yrityskohtaisia tuote- ja palvelukonsepteja sekä kehittää klinikkapalvelua.

Hankkeen koordinoijana on ollut Matti Haukijärvi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Julkisivumarkkinoista uudistunut tutkimusJulkisivuyhdistyksen jo useita kertoja teettämää Julkisivukorjausmarkkinaselvitystä kehitettiin ja laadit-tiin sille uusi tavoite ja sisältö. Julkisivuyhdistys teki VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kanssa so-pimuksen julkisivujen rakentamis- ja uusimismääriä koskevasta tutkimushankkeesta ja sen alustavat lop-putulokset esiteltiin jäsenistölle marraskuisessa syyskokouksessa.

Muut tutkimushankkeet meneillään

Muut vireillä olleet tutkimushankkeet liittyivät betonijulkisivujen korjausten kestoikään, liimauskiinnityksiin, metalli-lasi -julkisivuihin ja työturvallisuuteen.

Teknillisen korkeakoulun tutkimushankkeessa Korjaustoimenpiteiden vaikutus betonijulkisivujen kestoikään oli vuoden mittaan muutamia kokouksia ja tämä hanke jatkuu vielä useamman vuoden.

Julkisivuyhdistyksen edustajina johtoryhmässä ovat Petri Ahonen ja Jussi Mattila.

Tampereen teknillisen yliopiston työturvallisuustutkimus on sekin ollut vireillä jo jonkin aikaa ja vuodenaikana pidettiin muutama kokous. Tutkimus liittyy osin JUKO-projektiin ja sitä vetää Matti Haukijärvi.Yhdistyksen nimeämänä edustajana johtoryhmään on kuulunut Ari Mielty Oka Oy:stä.

Julkisivuyhdistyksen hallitukseen kuuluva Boris Panschin toimii työryhmän puheenjohtajana ja ontutkimushankkeessa mukana Suomen Rakennussaumausyhdistyksen edustajana. Tästä tutkimuksesta voitaneen odottaa tuloksia vuoden 2005 aikana.

Julkisivujen liimauskiinnityksiä koskevasta tutkimushankkeesta neuvoteltiin vuoden aikana VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, mutta selvitystyötä jatketaan, mitä vaihtoehtoja tutkimuksen toteuttamiseksi löytyy.

VTT:ssä on käynnissä myös Metalli-lasi-julkisivu -tutkimushanke, joka juontaa juurensa vuoden 2003marraskuussa pidettyyn VTT:n, Teräsrakenneyhdistyksen ja Julkisivuyhdistyksen järjestämään seminaa-riin. Julkisivuyhdistys seuraa Metalli-lasi-julkisivut –tutkimuksen etenemistä mm. Juha Valtarin kautta,jonka edustama yritys Ruukki on mukana tutkimuksessa.

Tulevaisuuden julkisivut –seminaari

Julkisivujen tietopaketin tarjoavana tilaisuutena markkinoitu seminaari keräsi 21.4.2004 yli 70 osanottajaa Wanhaan Satamaan Helsingissä. Seminaarissa esitelmöivät arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma Tampereen Teknillisestä Yliopistosta aiheena Julkisivujen ilmaisuvoima, DI Tahvo Sutela Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:stä aiheena Lasi julkisivussa, arkkitehti Maritta Koivisto Betonikeskus r.y:stä esitellen betonin uusia mahdollisuuksia julkisivussa ja tekniikan tohtori Risto Mannonen Suomen Betoniyhdistys r.y:stä aiheena Betonijulkisivujen elinkaaren käyttöikämitoitus.

Arkkitehti Jarmo Saari Arkkitehdit D4 Oy:stä puhui Puusta julkisivussa, arkkitehti Leo Osara Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy:stä puhui rapatuista julkisivuista ja Tiiliteollisuusliittoa edustava DI MattiSaarikosken aiheena oli tiili julkisivuissa. Juha Valtari Rautaruukista esitteli teräs- ja metallijulkisivuja, arkkitehti Pete Lattunen Lumon Oy:stä puhui parvekkeista osana julkisivua ja rakennusinsinööri Pauli Immonen Suomen Graniittikeskus Oy:stä puhui luonnonkivestä julkisivussa. Tilaisuuden esitelmät päättirakennusarkkitehti Juha Soilu Vahanen Arkkitehdit Oy:stä aiheella Julkisivulevyjen ja tiililaattojen arkkitehtoniset mahdollisuudet.

Seminaariin osallistui arkkitehtejä, rakennesuunnittelijoita ja materiaalitoimittajia ja seminaarin yhteydessä oli pieni näyttelyosasto, jossa alan yritykset saivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan.

Julkisivuteko-palkinto uudistui

Vuonna 2001 viimeksi jaetun Julkisivuteko-palkinnon sääntöjä ja koko palkintomenettelyä uudistettiin. Työryhmässä Heikki Käkönen, Yrjö Suonto ja Harri Hagan laadittiin uusi kilpailumalli, jonka mukaisesti Julkisivuteko-palkinto jaettiin kahteen eri kategoriaan, arkkitehtuurin ja tekniikkaan ja tutkimukseen. Lisäksi ehdotusten valintaprosessia muutettiin siten, että ensimmäisen valinnnan tekee palkintolautakunta, joka esittelee ehdotukset lopullisen valinnan tekeville päätuomareille. Palkinnon suuruudeksi päätettiin 5 000 euroa. Vuoden 2005 alussa jaettavan Julkisivuteko-palkinnon päätuomareiksi lupautuivat arkkitehtuurin osalta arkkitehti Pekka Helin Helin & Co Architectsista ja tekniikan ja tutkimuksen osalta professori Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä yliopistosta. Palkintolautakuntaan RIL nimesi edustajakseen rakennusneuvos Reijo Korhosen ja SAFA rakennusarkkitehti Aila Asikaisen Oulun rakennusvalvonnasta. Julkisivuyhdistyksen edustajina palkintolautakuntaan kuuluivat arkkitehtuurin edustajana Eero Jukkola Arkkitehti Osara O:stä ja tekniikan ja tutkimuksenosalta Risto Vahanen Mikko Vahanen Oy:stä. Puheenjohtajaksi yhdistys nimesi Jukka Sevónin Paroc OyAb:stä ja sihteerinä toimi Riina Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Palkintoehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä 14 ja valintaprosessi eteni siten, että palkinnon saajatvoitiin julkistaa vuoden 2005 Julkisivumessuilla Helsingissä. Julkisivuyhdistys oli Heikki Käkösen johdolla myös muilta osin mukana suunnittelemassa Julkisivumes-sujen sisältöä ja esitelmiä ja sitä, että Julkisivuteko-palkinnon julkistamisesta tulisi ensimmäisen messupäivän iltajuhlan kohokohta.

Mukana FISEn toiminnassa

FISE Oy:n hallituksessa Julkisivuyhdistystä edusti vuonna 2004 puheenjohtaja Heikki Käkönen. FISE on rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan pätevyyksien toteamiseen luotu yritys, jonka osakkaaksi yhdistys liittyi vuonna 2003. Julkisivuyhdistyksellä on jäsenyyteensä liittyen ollut edustus muun muassa rakennusfysii-kan suunnittelijoiden pätevyyksien toteamisessa (Matti Pentti) ja betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyyksissä.

Berliini kutsui

Jäsenistölle tarkoitettu jäsenmatka suuntautui tällä kertaa Berliiniin, jossa vierailtiin 23.-25. syyskuuta 18henkilön voimin. Perinteisen muodon saanut ohjelma sisälsi mm. kattavan kiertoajelun, jossa tutustuttiin erilaisiin julkisivulevytysratkaisuihin, tutustuttiin kaupungin muihin nähtävyyksiin ja nautittiin yhteinen juhlaillallinen.

Puujulkisivut ja markkinatutkimus

Yhdistyksen virallisissa kokouksissa käsiteltiin muun muassa puujulkisivujen paloturvallisuutta ja julkisivumarkkinoiden kehittymistä. Kevään vuosikokouksessa 21.5.2004 esitelmöivät Petri Heino Wood Focuksesta esitellen meneillään olevia puukampanjoita, Jukka Hietaniemi VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta puhuen Paloturvallisuustarkastelusta puujulkisivujen käytöstä korjausrakentamisessa, arkkitehti Yrjö Suonto esitellen Puujulkisivujen mahdollisuuksia nykyarkkitehtuurissa ja DI Mikko Tarri esitellen JUKO-projektissa kehitettyä elinkaarilaskentantyökalua. Lisäksi Suomen Maalarimestariliiton toimitusjohtaja Juha Helmijoki esitteli Maalarimestariliiton toimintaa. Kokoukseen osallistui 30 jäsentä.

Syyskokouksessa 18.11.2004 Jarmo Korhonen esitteli Technopoliksen toimintaa ja Jouni Metsämäki kertoi nimensä Rautaruukista Ruukiksi muuttaneen yrityksen toiminnasta. Mielenkiintoista oli kuulla myös yhdistyksen oman Julkisivujen rakentamis- ja uusimismääriä koskevan tutkimuksen alustavia tuloksia, joista oli paikalla kertomassa Terttu Vainio VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta.

Syyskokoukseen osallistui 25 jäsentä.

Hallitus koolla kuudesti

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2004 Heikki Käkönen A-Insinöörit Oy, varapuheenjohtajana Jukka Sevón Oy Paroc Ab ja rahastonhoitajana Ilkka Hiltunen Turun Juva Oy. Hallitukseeen kuuluivat vuonna 2004 lisäksi Keijo Wääri Suomen Julkisivu-urakoitsijat ry., Jyrki Hutri Lumon Oy, Klaus Söderlund Betoniyhdistys ry., Juha Valtari Rautaruukki Oyj ja Yrjö Suonto Wood Focuksen edustajana.Varamiehinä toimivat Boris Panschin Saumalaakso Oy, Harri Kemppainen Saint-Gobain Isover Oy, Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK Oy, Ari Mielty Oka Oy, Martti Hekkanen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Jussi Mattila TTY ja Ari T. Koski LTM Company Oy.

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet. Sihteerinä jatkoi Riina Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Vuoden 2004 tilintarkastajia ovat Simo-PekkaValtonen ja Pentti Liimatta sekä varalla Aimo Heimala ja Petri Silvennoinen.

Jäseniä satakunta

Julkisivuyhdistyksen jäsenluettelossa oli vuoden lopussa 90 jäsentä yritystä ja henkilöjäsentä. Teollisuus, urakointi- ja niitä vastaavien jäsenyritysten ryhmään kuului 35 yritystä, arkkitehtitoimistojen ja arkkitehtien ryhmään 10 yritystä ja henkilöjäsentä. Rakennesuunnittelutoimistojen, rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien ryhmässä oli 25 yritystä ja henkilöjäsentä sekä ryhmässä tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 20 yritystä ja henkilöjäsentä.

Yhdistykseen liittyivät vuoden aikana uusina jäseninä Parma Oy ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Jäsenmaksua päätettiin korottaa siten, että teollisuus-, urakointi- ym. ryhmään 1 kuuluvat maksavat 900euroa ja muilta jäsenmaksu on 100 euroa.

WWW-sivut lisänä tiedottamisessa

Julkisivuyhdistyksen www-sivuja käytettiin mm. Tulevaisuuden julkisivut -seminaarin ohjelman tiedottamisessa ja Julkisivuteko-palkintoon liittyvien ohjeiden jakelukanavana. Sivustolla olevan Julkisivuklinikan kautta tuli vuoden mittaan vajaa kymmenen julkisivuaiheista kysymystä, joihin puheenjohtajan välityksellä annettiin vastaukset. Kysymykset liittyivät käytännön ongelmiin esimerkiksi julkisivurappauksissa ja muuratuissa julkisivuissa, muuratun julkisivun kuntotutkimuksiin ja kestoikään sekä parvekekorjaustilastoihin.

Kiinteistöposti-lehden kanssa yhteistyö jatkui entiseen malliin.

26.4.2005/rt