Arkkitehtiopiskelijakilpailun ohjelma

JULKISIVUKILPAILU 2.10. – 01.12.2006

KILPAILUOHJELMA  

1. Kilpailukutsu

1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Tehtävänä on 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen, rakennuksen toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haetaan ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös 1970- ja 80-luvun aluerakentamisen ns. ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehdoiksi. 

Suunnittelukohteena on tyypillinen 3-kerroksinen (maanpäällinen kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitekniikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinkerrostalo.

Kilpailun järjestää Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä OY:n ja TTY:n arkkitehtuurin osastojen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoitaa OY:n arkkitehtuurin osasto yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n kanssa.

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
- edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa
- edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä
- edistää alan koulutusta
- julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä
- osallistua alan kansainväliseen toimintaan

1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset

Kilpailu on avoin kaikille OY:n, TTY:n ja TKK:n arkkitehtuurin osastoilla opiskeleville. Kilpailun opintosuoritusmäärän ja vastaavan kurssinimikkeen määrittelee jokainen osasto erikseen, samoin mahdollisesti ryhmätyönä tehtyjen kilpailuehdotusten opintopistejakauman.

1.3 Palkinnot ja lunastukset

Palkintoina jaetaan 7000 euroa seuraavasti:

I    palkinto 3000 €
II   palkinto 2000 €
III  palkinto 1000 €
Lunastus         500 €
Lunastus         500 €  

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin yhteissumman pysyessä samana.

Kilpailun palkinnot jaetaan stipendeinä Betoniyhdistys ry:n toimesta.

1.4 Palkintolautakunta

Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä:
- Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, TkT Jussi Mattila, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos
- Toimitusjohtaja Klaus Söderlund, Suomen Betoniyhdistys ry.

OY:n nimeämänä:
- Yrjö Tuppurainen   Professori, Korjausrakentamisen laboratorio
- Jouni Koiso-Kanttila    Professori, Rakennussuunnittelun laboratorio

TTY:n nimeämänä:
- Kari Salonen Professori, Rakennussuunnittelu
- Harri Hagan Yliassistentti, Rakennussuunnittelu
- Rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi, Oulun Sivakasta
- Toimittaja Marja Salmela Helsingin Sanomat

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä.
Palkintolautakunta voi käyttää lisäksi asiantuntijoita.

1.5 Kilpailun julistaminen ja ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailu julkistetaan arkkitehtuurin osastoilla seuraavasti:

OY:n arkkitehtuurin osasto     ma 2.10.2006 klo 10.15 salissa A-paja
TTY:n arkkitehtuurin osasto    ma 2.10.2006 klo 16.15 salissa Rj 303

Julkisivuyhdistyksen pj. Jussi Mattila pitää kilpailun aihetta ja taustaa selvittävän luennon osastoilla erikseen ilmoitettavana aikaa. Osanottajille jaetaan aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa.

Kilpailuohjelma ja lähdemateriaali on myös kopioitavissa 2.10.2006 alkaen arkkitehtiosastojen kansliassa sekä osoitteesta www.julkisivuyhdistys.fi

1.6  Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa ma 2.10.2006 ja päättyy pe 01.12.2006 klo 16.00. Piirustukset on tähän kellonaikaan mennessä luovutettava sidottuna, mutta paketoimatta OY:n, TTY:n arkkitehtuurin osastojen kanslioihin tai todistettavasti lähetettävä samana päivänä osoitteeseen:

OY Arkkitehtuurin osasto
Yliassistentti Anu Soikkeli
Oulun yliopisto / Korjausrakentamisen laboratorio
PL 4100
90014 Oulun yliopisto

Pakettiin merkintä "Julkisivukilpailu"

Määräaikaan mennessä TTY:n kansliaan luovutetut ehdotukset lähetetään Oulun yliopistoon ryhmälähetyksenä ao. osaston kustannuksella.

Kaikki työt arvostellaan samassa paikassa OY:n tiloissa.

2. Kilpailutekniset tiedot

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Asiakirjoihin sisältyvät tämä kilpailuohjelma sekä
- asemapiirros 1:200
- rakennuksen pohjapiirrokset ja julkisivut 1:100
- "Selvitys rakenteista" -selostus

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää tarkentavia tietoja palkintolautakunnalta. Kysymykset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona 25.10.2006 sähköpostiosoitteeseen info@julkisivuyhdistys.fi varustettuna merkinnällä "julkisivukilpailu". Palkintolautakunta vastaa kysymyksiin keskiviikkona 1.11.2006 osastojen ilmoitustauluilla ja osoitteessa www.julkisivuyhdistys.fi

2.3  Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano 

Kilpailu pyritään ratkaisemaan vuoden 2007 alussa ja tulokset julkistetaan Julkisivumessujen yhteydessä 24.-25.01.2007 Helsingin Wanhassa Satamassa. Tuloksista ilmoitetaan erikseen ao. osastojen ilmoitustauluilla sekä palkittujen ehdotusten tekijöille. Palkitut ehdotukset julkaistaan mm. Kiinteistöposti-lehdessä ja muissa alan julkaisuissa. Palkitut kilpailuehdotukset kootaan kiertonäyttelyksi.

2.4  Kilpailuehdotusten palautus ja käyttöoikeus

Palkitut ja lunastetut työt jäävät Julkisivuyhdistys r.y.:n haltuun. Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijöiltä tullaan pyytämään kilpailuaineisto myös sähköisessä muodossa. Muut alkuperäispiirustukset palautetaan tekijöille. Järjestäjällä on oikeus kuvauttaa ne ja käyttää niitä julkisivukorjauksen esimerkkiaineistona tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.

Kilpailun ratkaisemisen jälkeen työt ovat noudettavissa OY:n arkkitehtuurin osaston vahtimestarilta. TTY:n työt palautetaan ryhmäpakettina ao. osastoille.

3    Kilpailutehtävä

3.1  Kilpailutehtävän tausta

Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että Suomessa ja sen lähiympäristössä on runsaasti 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asunkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Osassa tästä rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen raskaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun rakennuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena joka tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on käytettävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Suunnittelun lähtökohtana on tarve parantaa kohderakennuksen ja sen lähiympäristön laatutasoa asumisen, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Kuntotutkimuksella on todettu julkisivuelementtien ulkokuorien olevan siinä määrin vaurioituneita että niiden ulkokuorien vaihtaminen tai lisälämmöneristäminen ja verhoaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Kohteen parvekkeet ovat niin ikään siinä määrin vaurioituneita, että vähintään kaide on uusittava kokonaan ja parvekkeen muiden osien kohdalla kyseeseen tulee joko perusteellinen kunnostaminen tai uusiminen. Parveke on nykyisellään vain osassa huoneistoja. 

3.2  Kilpailualue

Kilpailualueena on kuvitteellinen tontti, jonka rakennukset ja pihajärjestelyt edustavat varsin yleistä aikakautensa asuntosuunnittelua.

Kilpailu käsittää asemapiirroksessa tontin nro 10 pihajärjestelyt ja ko. tontilla sijaitsevan rakennuksen nro 2. Rakennuksen pysäköintipaikat on nykyisellään järjestetty kadunvarsipysäköinnillä, joka määrällisesti vastaa nykyistä pysäköintitarvetta.

3.3  Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on
- parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden
- parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla
- parantaa rakennusten ja niiden julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti
- parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta
- parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku
- löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen ja lähiöuudistukseen
- löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi

Palkintolautakunta painottaa ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta.

Kilpailija voi halutessaan esittää myös täydennysrakentamista (maantasokerros, kattokerros, yms.) huomioiden paikoitustarve ja piha-alueen riittävyys. Palkintolautakunta ei kuitenkaan edellytä lisärakentamista, toimenpiteen tuoma lisäarvo on kilpailijoiden harkinnassa.

4    Ehdotusten laadintaohjeet

4.1  Vaadittavat asiakirjat 

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

Pihapiirros 1:200
- koko kilpailualueelta, pohjoinen ylöspäin, kuva varjostettuna 45° lounaasta
– pysäköinti, leikki- ja oleskelualueet, mahdolliset uudet piharakennukset, istutukset, tomutus, pyykinkuivaus, huoltoajo, jätteet, yms. esitettävä

Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 1:100
- tilojen nimet ja huoneistoalat
- esitetään kaikki kerrokset joissa on muutoksia
- julkisivut esitetään väritettyinä

Julkisivuote ja seinärakenneleikkaus 1:50  – 1:5
- mittakaava valitaan niin, että ehdotuksen tekninen ratkaisu selviää
- rakenteet esitettävä myös tekstein
- myös muita detaljeja voi esittää, esim. vaakaleikkauksia tai liittymiä 

Havainnekuvat ja selostus
- tarpeellinen määrä havainnekuvia ehdotuksen luonteen arvioimiseksi
- selostus osana piirustuksia sekä erikseen pienennyksien kanssa (luettavuus)

Pienennykset ja pakkaus
- mukaan liitetään erillinen, ehdotuksen kanssa identtinen A3-kokoinen pienennyssarja 

Piirustukset tulee kiinnittää pystysuuntaisille 70×100 cm kokoisille jäykille, mutta kevyille alustoille.

Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä.

Kilpailunjärjestäjä toivoo, että sähköisessä muodossa tuotettu materiaali toimitetaan kilpailuehdotuksen mukana esim. DVD-levyllä sellaisessa muodossa, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää esim. tiedotuksessa.   

4.2  Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä tekijän tai tekijöiden nimet, yhteystiedot (sähköposti / puhelin) ja arkkitehtiosaston nimi sekä nimimerkki. Kuoreen merkintä "Julkisivukilpailu" sekä tekijän nimimerkki.

Palkintolautakunta   1.10.2006