Julkisivutekopalkinto 2004 ohjeet

 Julkisivutekopalkinto 2004 ohjeet

OHJEET EHDOTUSTEN TEKIJÖILLE

PALKINNON JAKAJA

Julkisivuyhdistys r.y. on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-     myötävaikuttaa teknisten määräysten ja ohjeiden aikaansaamiseksi sekä käyttö-kelpoisten rakenneratkaisujen kehittämiseksi
-     edistää alan koulutusta ja julkaisee alaa koskevaa tietoa
-     edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä
-     osallistuu alaan liittyvään kansainväliseen toimintaan

Yhdistyksellä on tällä hetkellä sekä yritys- että henkilöjäseniä yhteensä lähes 100. Yhdis-tyksen yritysjäsenet kattavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia, kiinteistönomistajia ja tutkimuslaitoksia.

Julkisivuyhdistys r.y. jakaa määräajoin Julkisivutekopalkinnon. Edellisen kerran palkinto jaet¬tiin vuonna 2000.

PALKINNON TARKOITUS

Julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun
merki¬tyk¬seen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä hyvästä rakentamisesta.

PALKITTAVA TOIMINTA JA ARVIOINTIPERUSTEET

Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivura-kentamista Suomessa.

Palkinto voi kohdistua esimerkiksi rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, oivallukseen, keksintöön tai muuhun vastaavaan toimintaan. Arvostelussa julkisivuna voidaan tarkas-tella seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkintosumma 5000 euroa jaetaan tasan kahden kategorian kesken:

Kategoria A:    Arkkitehtuuri
Kategoria T:    Tekniikka ja tutkimus

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota
-    sen yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta
-    sen toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä
-    sen ekologiseen kestävyyteen

EHDOTUKSET PALKINNON SAAJAKSI

Palkinto annetaan joko yksityiselle henkilölle, henkilöryhmälle tai yhteisölle.

Julkisivuyhdistyksen jäsenten ohella kaikki Suomessa kirjoilla olevat henkilöt ja yhteisöt ovat oikeutettuja tekemään ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotukset palkinnon saajas-ta tulee lähettää suljettuna postilähetyksenä Julkisivuyhdistykselle 27.10.2004 mennessä osoitteella:

Julkisivuyhdistys ry
PL 1186, 00101 HELSINKI
Kuoreen  merkintä "Julkisivuteko 2004"

EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

Ehdotukseen on liitettävä arviointia varten riittävät tiedot ja perustelut sekä ehdotuksen tekijän ja ehdokkaan yhteystiedot. Tutkimuksista on liitettävä mukaan tiivistelmä. Arvos-telulautakunta voi tarvittaessa pyytää ehdotuksesta lisämateriaalia. Ehdotusmateriaalin asiakirjat eivät saa ylittää A3 kokoa. Materiaaliin on merkittävä, mihin kategoriaan sitä ehdotetaan. Lähetettyjä asiakirjoja ei palauteta.

Ehdotuksen tekijä vastaa siitä, että toiminta voidaan julkistaa ilman tekijänoikeusloukka-usta.

Ehdotettavan konkreettisen rakennuskohteen, tutkimuksen tai vastaavan tulee olla val-mistunut vuonna 2001 tai myöhemmin.

Ehdotus, jonka kohdalla arvostelulautakunnan jäsen voidaan tulkita jääviksi, tullaan jät-tämään arvostelun ulkopuolelle, mikäli vähintään kaksi arvostelulautakunnan jäsenistä sitä vaatii.

PALKINTOLAUTAKUNTA

Julkisivuyhdistyksen hallitus on asettanut Julkisivutekopalkinnon 2004 palkintolautakun-nan, jonka kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtajana varapuheenjohtaja Jukka Sevon Julkisivuyhdistyksestä

Arkkitehti  Pekka Helin        Kategoria A    Arkkitehtuuri
Professori Ralf Lindberg        Kategoria T    Tekniikka ja tutkimus

sekä raati, johon kuuluu

Arkkitehti Aila Asikainen               Suomen Arkkitehtiliitto ry:n nimeämänä
Rakennusneuvos Reijo Korhonen  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry:n nimeämänä
Arkkitehti Eero Jukkola               Julkisivuyhdistys ry:n nimeämänä
Diplomi-insinööri Risto Vahanen     Julkisivuyhdistys ry:n nimeämänä

Arvostelulautakunnan sihteerinä toimii Riina Takala. Sihteerillä ei ole äänivaltaa.

Arvostelulautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.
Arvostelulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

PALKINNON JAKAMINEN

Julkisivuyhdistys ry julkaisee arvostelulautakunnan päätökset ja jakaa palkinnot tammi-kuussa 2005 järjestettävillä Julkisivumessuilla Wanhassa Satamassa, Helsingissä.

Päätöksestä ilmoitetaan etukäteen palkinnon saajille.
Palkinnoista tiedotetaan julkiselle sanalle yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla.

PALKINTO

Julkisivutekopalkinnon sääntöjen mukaan voidaan kerralla jakaa yksi tai useampia pal-kintoja. Perustellusta syystä voidaan palkinto jättää myös jakamatta.

Julkisivutekopalkintona 2004 on yhteensä 5000 euron rahapalkinto. Palkintosumma jae-taan tasan kahden kategorian kesken. Lisäksi palkittavien työryhmien jäsenille luovute-taan kunniakirjat.

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi  tai sihteeri Riina Takala, puh. 040 502 1769.