Arkkitehtiopiskelijakilpailun 2002 ohjeet

JULKISIVUKILPAILU  21.10. – 05.12.2002

KILPAILUOHJELMA

1.    Kilpailukutsu

1.1    Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Tehtävänä on 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen ja rakennuksen toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haetaan ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös 70- ja 80-luvun alueellisen rakentamisen ns. ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehtoja.

Suunnittelukohteena on tyypillinen 3-kerroksinen, elementtitekniikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinkerrostalo.

Kilpailun järjestää Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä TKK:n, TTKK:n ja OY:n arkkitehtuurin osastojen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoitaa TTKK:n arkkitehtuurin osasto yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n kanssa.

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

-    edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa
-    edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä
-    edistää alan koulutusta
-    julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä
-    osallistua alan kansainväliseen toimintaan

Kilpailua ovat tukeneet seuraavat järjestöt, yhdistykset sekä rakennustarviketuottajat:

-    Julkisivuyhdistys r.y.
-    Kahelinin Rahasto
-    Vuorisen Rahasto
-    BestSeller Oy
-    LTM Company Oy
-    Rautaruukki Oy
-    Steni Finland Oy
-    Tremco Ltd
-    Wood Focus Oy

1.2    Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset

Kilpailu on avoin kaikille TKK:n, TTKK:n ja OY:n arkkitehtuurin osastolla opiskeleville. Kilpailun opintosuoritusmäärän ja vastaavan kurssinimikkeen määrittelee jokainen osasto erikseen, samoin mahdollisesti ryhmätyönä tehtyjen kilpailuehdotusten opintoviikkojakauman.

1.3    Palkinnot ja lunastukset

Palkintoina jaetaan 5000 euroa (29.728 mk) seuraavasti:

I    palkinto        2200 €        13.081 mk
II   palkinto        1200 €    7.135 mk
III  palkinto          800 €    4.756 mk
Lunastus          400 €    2.378 mk
Lunastus          400 €    2.378 mk

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin yhteissumman pysyessä samana.

Kilpailun palkinnot jaetaan stipendeinä Betoniyhdistys ry:n toimesta.

1.4    Palkintolautakunta

Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä:
-    Heikki Käkönen    puheenjohtaja
-    Klaus Söderlund

TTKK:n nimeämänä:
-    Matti Pentti    Professori,     Rakennetekniikan laitos
Kari Salonen    Erikoistutkija, Rakennussuunnittelun laitos
-    Harri Hagan    Yliassistentti, Rakennussuunnittelun laitos

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä.
Palkintolautakunta voi käyttää lisäksi asiantuntijoita.

1.5    Kilpailun julistaminen ja ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailu julkistetaan TTKK:n arkkitehtuurin osastolla korjausrakentamiseen liittyvän teemaluentosarjan yhteydessä seuraavasti:

TTKK:n arkkitehtuurin osasto     ma 21.10.2002 klo 14.15 salissa Rd 203

Luentosarjassa käsitellään uudemman rakennuskannan korjausrakentamisen nykytilannetta ja malliesimerkkejä sekä annetaan tietoutta korjaustavoista ja –materiaaleista. Osanottajille jaetaan lähdeaineistoa kuten esim. Julkisivujen korjausopas / Julkisivuyhdistys r.y. sekä korjausrakentamiseen liittyviä materiaalikansioita yms. rajallinen määrä.

Kilpailuohjelma ja lähdemateriaali on myös kopioitavissa 21.10.2002 alkaen arkkitehtiosastojen kanslioista sekä osoitteesta www.julkisivuyhdistys.fi

1.6    Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa  ma 21.10.2002 ja päättyy to 05.12.2002 klo 16.00. Piirustukset on tähän kellonaikaan mennessä luovutettava TTKK:n arkkitehtuurin osaston kansliaan tai todistettavasti lähetettävä samana päivänä osoitteeseen:

TTKK Arkkitehtuurin osasto
Laitossihteeri Sinikka Suonpää
PL 600  33101 Tampere

Pakettiin merkintä ”Julkisivukilpailu”

Kaikki työt arvostellaan samassa paikassa TTKK:n tiloissa..

2.    Kilpailutekniset tiedot

2.1    Ohjelma-asiakirjat

Asiakirjoihin sisältyvät tämä kilpailuohjelma sekä

-pohjakartta 1:200, kilpailualueen raja merkitty
-rakennuksen pohjapiirrokset, leikkaukset ja julkisivut 1:100

2.2    Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää tarkentavia tietoja palkintolautakunnalta. Kysymykset lähetetään viimeistään keskiviikkona 06.11.2002 sähköpostiosoitteeseen riina.takala@media-kamari.fi varustettuna merkinnällä ”julkisivukilpailu”. Palkintolautakunta vastaa kysymyksiin  keskiviikkona 13.11.2002 osastojen ilmoitustauluilla ja osoitteessa www.julkisivuyhdistys.fi

2.3    Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu pyritään ratkaisemaan vuoden 2003 alussa ja julkistetaan Julkisivumessujen yhteydessä 15.-16.01.2003 Helsingin Wanhassa Satamassa. Siitä ilmoitetaan erikseen ao. osaston ilmoitustaululla sekä palkittujen ehdotusten tekijöille. Palkitut ehdotukset julkaistaan mm. Kiinteistöposti-lehdessä ja muissa alan julkaisuissa. Palkitut kilpailuehdotukset kootaan kiertonäyttelyksi.

2.4    Kilpailuehdotusten palautus ja käyttöoikeus

Palkitut ja lunastetut työt jäävät Julkisivuyhdistys r.y.:n haltuun. Muut alkuperäispiirustukset palautetaan tekijöille. Järjestäjällä on oikeus kuvauttaa ne ja käyttää niitä julkisivukorjauksen esimerkkiaineistona tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.

Kilpailun ratkaisemisen jälkeen työt ovat noudettavissa TTKK:n kansliasta. TKK:n ja OY:n työt palautetaan ryhmäpakettina ao. kouluihin.

3    Kilpailutehtävä
3.1    Kilpailutehtävän tausta

Suunnittelun lähtökohtana on tarve parantaa kohderakennuksen ja sen lähiympäristön laatutasoa asumisen, tekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Kuntotutkimuksella on todettu julkisivuelementtien ulkokuorien olevan siinä määrin vaurioituneita että niiden ulkokuorien vaihtaminen tai lisälämmöneristäminen ja verhoaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä.

3.2    Kilpailualue

Kilpailualueena on kuvitteellinen tontti, jonka rakennukset ja pihajärjestelyt edustavat varsin yleistä  aikakautensa asuntosuunnittelua. Tontilla on tällä hetkellä 28 ap ja rakennuksissa yhteensä 40 asuntoa. Puolet vaadittavista autopaikoista (1 ap/asunto) tulee sijoittaa tontille.

3.3    Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on
-    parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden
-    parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla
-    parantaa rakennusten ja niiden julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti
-    parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallista sisältöä
-    parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku
-    löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen ja lähiöuudistukseen
-    löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen

Palkintolautakunta painottaa ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta.

Kilpailija voi halutessaan esittää myös täydennysrakentamista (maantasokerros, kattokerros, yms.) huomioiden paikoitustarve ja piha-alueen riittävyys. Palkintolautakunta ei kuitenkaan edellytä lisärakentamista, toimenpiteen lisäarvo on kilpailijoiden harkinnassa.

4    Ehdotusten laadintaohjeet

4.1    Vaadittavat asiakirjat

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:
Pihapiirros 1:200
-    koko kilpailualueelta, pohjoinen ylöspäin, kuva varjostettuna 45° lounaasta
-    pysäköinti, leikki- ja oleskelualueet, mahdolliset uudet piharakennukset, istutukset, tomutus, pyykinkuivaus, huoltoajo, jätteet, yms. esitettävä

Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 1:100
-    tilojen nimet ja huoneistoalat
-    kaikki kerrokset joissa on muutoksia, esitetään
-    julkisivut esitetään väritettyinä

Julkisivuote ja seinärakenneleikkaus 1:50  – 1:5
-    mittakaava valitaan niin, että ehdotuksen tekninen ratkaisu selviää
-    rakenteet esitettävä myös tekstein
-    myös muita detaljeja voi esittää, esim. vaakaleikkauksia tai liittymiä

Havainnekuvat ja selostus
-    tarpeellinen määrä havainnekuvia ehdotuksen luonteen arvioimiseksi
-    selostus osana piirustuksia sekä erikseen pienennyksien kanssa (luettavuus)

Pienennykset ja pakkaus
-    mukaan liitetään erillinen, ehdotuksen kanssa identtinen A3-kokoinen pienennyssarja  

Piirustukset tulee kiinnittää pystysuuntaisille 70×100 cm kokoisille jäykille mutta kevyille alustoille.

Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä.

4.2    Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä tekijän tai tekijöiden nimet, yhteystiedot (sähköposti / puhelin) ja koulun nimi sekä nimimerkki. Kuoreen merkintä ”Julkisivukilpailu” sekä tekijän nimimerkki.

Palkintolautakunta   04.10.2002